Valley News Desk

B.Tech 2nd Semester batch:- 2019,
backlog/supplementary batch 2013-2018, Regular B.Tech 4th Semester batch:- 2018, backlog/supplementary
batch 2013-2017, Regular 6th Semester batch:- 2017, batch 2013-2016, & Backlog/supplementary 7th Semester
batch 2013-2016, Regular 8th Semester batch:- 2016,